Home Privacy verklaring

Privacy verklaring

NALEVING AVG-CONFORMITEIT

 

KENNISGEVING AAN INWONERS VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERENIGD KONINKRIJK

Deze kennisgeving is bedoeld om u informatie te verschaffen over hoe Stichting MuslimTV, een non-profit organisatie naar het recht van de Nederlandse staat (de “Stichting”), informatie verzamelt, gebruikt en verspreidt die wij van u verzamelen. Niets in dit bericht mag worden opgevat als het wijzigen, vervangen of anderszins beïnvloeden van de Algemene Voorwaarden van transacties tussen u en de Stichting, behalve dat voor zover dergelijke voorwaarden niet in overeenstemming zijn met de Algemene regels voor Gegevensprivacy van de Europese Unie en de gelijkwaardige regels van het Verenigd Koninkrijk en andere toepasselijke jurisdicties (samen de “AVG”), zijn die voorwaarden en bepalingen ongeldig.

De Stichting verzamelt bepaalde informatie van en over u. Deze kennisgeving legt uit wat deze informatie is, hoe deze wordt gebruikt, wat derden ervan ontvangen en hoe u de Stichting kunt opdragen bepaalde delen van die informatie niet te verzamelen, te bewaren of te gebruiken, en hoe u ons kunt opdragen deze informatie te verwijderen uit de eigen administratie van de Stichting. Alle informatie die u invoert in een tekstveld op een webpagina op het domein www.muslimtv.nl (de “Website”) wordt door de Stichting verzameld voor intern gebruik, tenzij anders vermeld in deze kennisgeving.

Informatie die u op de Website invoert op het moment dat u een account aanmaakt, zal worden gebruikt om een klant en/of ledenprofiel voor u te creëren, behalve uw wachtwoord. Dit omvat alle informatie die u verstrekt bij het maken van uw account, waaronder een e-mailadres en andere contactgegevens, uw naam, uw gebruikersnaam en adresgegevens. De Stichting houdt een archief bij van haar klanten en ledenprofielen om het afrekenen mogelijk te maken, voor snelle of automatische aanmeldingen door klanten en leden mogelijk te maken, ten behoeve van het tellen van het aantal klant en ledenprofielen, en zodat de website en de Stichting deze informatie kunnen onthouden voor toekomstige bestellingen en bezoeken aan de website. U kunt deze informatie op elk moment wijzigen via uw accountinstellingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting MuslimTV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door

een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een

advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@muslimtv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 Stichting MuslimTV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Stichting MuslimTV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Stichting MuslimTV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn: 5 jaar > Reden: Om de gegevens te kunnen gebruiken voor gegevensanalyse, en voor diensten die MuslimTV aanbiedt.

Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting MuslimTV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan

een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting MuslimTV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Stichting MuslimTV uw persoonsgegevens aan derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.

Stichting MuslimTV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Als u uw account verwijdert, kan de Stichting bepaalde informatie bewaren voor toekomstig gebruik, inclusief voor het tellen van het aantal klanten en ledenaccounts dat is gedeactiveerd, tenzij u ons anders opgeeft.

Security Service

Het wachtwoord dat u voor uw account maakt, is niet bekend bij de Stichting of iemand anders. Uw wachtwoord wordt niet opgeslagen door de Stichting. De Stichting slaat alleen een ‘veilig gezouten en gehasht’ (versleuteling middels cryptografie) wachtwoord op. U kunt uw wachtwoord of e-mailadres op elk gewenst moment wijzigen via uw accountinstellingen. Als u uw account verwijdert, gaat uw wachtwoord verloren. De Stichting kan u uw wachtwoord niet verstrekken, hoewel de website de mogelijkheid biedt om uw wachtwoord opnieuw in te stellen als u het vergeet.

Payment Service Provider (“PSP”)

Uw betalingsinformatie wordt door de Website verzameld in een versleutelde vorm en wordt doorgegeven aan Mollie (www.mollie.nl) (de “PSP”) om de betaling tussen u en de Stichting veilig te stellen. De PSP ontvangt alleen informatie die nodig is om te verifiëren dat betalingen tussen u en de Stichting zijn geautoriseerd. De PSP gebruikt beveiligde hulpprogramma’s om te communiceren met uw bank, uw creditcardaanbieder, PayPal of welk ander account u ook gebruikt om te betalen voor bestellingen aan de Stichting. Uw creditcardgegevens of andere betalingsinformatie worden niet door de Stichting bewaard, behalve zoals hieronder aangegeven. De Stichting houdt geen administratie bij van uw creditcardnummer of andere betalingsinformatie op zich, behalve dat als uw factuuradres hetzelfde is als uw verzendadres en u de website opdraagt hetzelfde factuuradres in te voeren als uw betalingsadres, zal de website uw opgeslagen verzendadres als uw factuuradres gebruiken.

De PSP kan verzoeken ontvangen van uw bank, creditcardprovider, PayPal of een andere betaaldienst om uw transacties te verifiëren. De PSP kan daarom periodiek aan de Stichting vragen om bepaalde bestelinformatie te bevestigen die de Stichting zal verstrekken als de Stichting van mening is dat een bestelling door u is geplaatst. De PSP is een derde partij ten behoeve van de AVG. Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 Stichting MuslimTV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. ”. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden doorgegeven aan uw webbrowser, zodat de website kan onthouden dat u bent ingelogd en de selecties en invoer die u hebt gemaakt van de ene webpagina naar de andere op de website. Als u geen cookies van de Website wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via de onderstaande informatie en stop met het gebruik van de Website.

Cookies worden verstrekt door de website en opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting MuslimTV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting MuslimTV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@muslimtv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie

uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit terbescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting MuslimTV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 Stichting MuslimTV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op met onze klantenservice of via info@muslimtv.nl

Welke niet-persoonlijke gegevens die we over u verzamelen

De Stichting verzamelt bepaalde niet-persoonlijke gegevens over u. Met ‘niet-persoonlijke informatie’ bedoelen we informatie over u die niet kan worden gebruikt en die niet wordt opgeslagen, op een manier die u kan identificeren. De website verzamelt informatie over uw locatie op basis van uw IP-adres. Een IP-adres is een niet-statische ID waarmee de Stichting in algemene termen weet waar zijn gebruikers zich bevinden. Een IP-adres is niet hetzelfde als een fysiek adres en is niet hetzelfde als uw verzendadres of uw factuuradres.

De Stichting gebruikt uw IP-adres voor interne doeleinden, zoals weten welke landen bepaalde percentages van zijn gebruikers bieden. De Stichting distribueert uw IP-adres niet aan een andere persoon. De Stichting verifieert uw IP-adres niet of sluit het niet aan op uw verzend- of factuuradres voor het afrekenen. Uw IP is niet en kan niet door de Stichting worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De webhost zal ook uw IP-adres kennen voor het loggen van bezoeken aan de website vanaf uw IP-adres en voor het voorkomen van gedistribueerde denial-of-service-aanvallen, wat storende aanvallen op websites zijn die worden veroorzaakt door zeer grote aantallen (honderdduizenden of meer) van vrijwel gelijktijdige bezoeken aan de Website.

De Stichting verzamelt informatie zoals het aantal gebruikers dat de website bezoekt op elk gewenst moment, de tijden waarop bezoekers de website bezoeken, de tijd dat gebruikers de website gebruiken, welke pagina’s ze bezoeken, welke producten ze bestellen en welke andere acties die ze ondernemen terwijl ze op de website zijn. Deze informatie wordt verzameld door de website en wordt in geanonimiseerde vorm aangeboden aan de Data Analytics-providers van de Stichting, zijnde Google Analytics (https://analytics.google.com), Retainly (www.retainly.co), Intercom (www.intercom.com) en Amplitude (www.amplitude.com) (de “Data Analytics-providers”). Deze informatie wordt door de Stichting gebruikt om de betrokkenheid, algemene geografische herkomst en het aantal medewerkers te volgen. Deze informatie wordt gecombineerd om algemene demografische informatie over de gebruikers van de website te bieden. Deze informatie kan en kan niet worden gebruikt om u specifiek te identificeren. De Data Analytics-providers zijn derde partijen ten behoeve van de AVG.

Een lijst van derden die informatie ontvangen, die u aan ons verstrekt, hun contactgegevens.

De contactgegevens van de Payment Service Provider is: Mollie B.V. Keizersgracht 313 1016 EE, Amsterdam

De contactgegevens van de Web Hosting provider is: Correspondentie (geen bezoekadres): Geobit Nederland Bankierbaan 272 1315 MA, Almere De contactgegevens van de Data Analytics-providers zijn: Google Inc. ATTN: Legal Department 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043

ATTN: Legal Department Intercom 55 Second Street, Suite 400 San Francisco, CA 94105

ATTN: Legal Department Amplitude 501 2nd Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107