Home Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.muslimtv.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.muslimtv.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting MuslimTV . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden en de Intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van de Stichting MuslimTV

1.1 Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s en video’s  waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.

1.2 Teksten, Video’s en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.

1.3 Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.

1.4 Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun foto’s authentiek zijn alvorens ze aan te bieden. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

1.5 Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht

1.6 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting MuslimTV is het niet toegestaan tekst, video, audio en fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting MuslimTV.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING, WIJZIGING EN ANNULERING OPDRACHT

2.1 De overeenkomst komt tot stand, nadat Stichting MuslimTV de ondertekening van de plaatsingsopdracht door opdrachtgever heeft ontvangen.

2.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen acht dagen schriftelijk protesteert.

2.3 Wijzigingen in de opgegeven advertentie worden kosteloos door Stichting MuslimTV  aangepast. Stichting MuslimTV is niet  aansprakelijk voor onjuistheden in de advertentie. Stichting MuslimTV behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 Annulering van een opdracht is slechts mogelijk binnen acht dagen na verzenddatum van de opdrachtbevestiging en uitsluitend op schriftelijke wijze. Reeds door Stichting MuslimTV gemaakte kosten ter zake de uitvoering van de overeenkomst dienen integraal te worden vergoed.

2.5 Stichting MuslimTV heeft het recht de plaats van de advertentie te bepalen.

ARTIKEL 3 AANSPRAKELIJKHEID

3.1 De aansprakelijkheid van Stichting MuslimTV in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht is beperkt tot

maximaal de aan opdrachtgever voor de advertentie in rekening gebrachte prijs.

3.2 Stichting MuslimTV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven advertenties. Opdrachtgever vrijwaart Stichting MuslimTV tegen iedere aanspraak van derden inzake de door hem opgegeven advertentie-inhoud. Aan Stichting MuslimTV door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam. Opdrachtgever vrijwaart Stichting MuslimTV van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade vergoeden.

3.3 Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.

ARTIKEL 4 RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangende met de overeenkomsten kunnen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

ARTIKEL 5 AFWIJKENDE VOORWAARDEN

In geval de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze, voor zover ze in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid ervan door Stichting MuslimTV expliciet erkend is.

ARTIKEL 6 KLACHTEN

Eventuele reclames worden door Stichting MuslimTV alleen in behandeling genomen indien deze Stichting MuslimTV binnen veertien dagen na verschijningsdatum schriftelijk bereikt hebben onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten.

ARTIKEL 7 PRIJSWIJZIGINGEN

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting MuslimTV te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting MuslimTV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting MuslimTV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

In het geval van overmacht is Stichting MuslimTV gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en indien de situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, is zij gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen onder verplichting van partijen aan elkaar terug te geven wat ze van elkaar hebben ontvangen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overheidsvoorschriften die uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of bezwaarlijk maken, werkstaking, in gebreke blijven van toeleveranciers, buitengewone weersomstandigheden, brand, milieu- en natuurrampen.

ARTIKEL 9 VERSCHIJNINGSDATUM

Ten opzichte van de opgegeven verschijningsdatum geldt, dat deze slechts een benadering is van de feitelijke verschijningsdatum. Ofschoon steeds getracht zal worden de opgegeven verschijningsdatum na te komen is Stichting MuslimTV niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Dusdanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of betaling te weigeren, noch verplicht dit Stichting MuslimTV tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever. Alle door Stichting MuslimTV opgegeven termijnen zijn indicatief, en binden Stichting MuslimTV niet.

EIGENDOMSRECHTEN

Deze algemene voorwaarden en de Intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van de besloten vennootschap Stichting MuslimTV te Amsterdam.

1.1 Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.

1.2 Teksten, video’s en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.

1.3 Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.

1.4 Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun foto’s authentiek zijn alvorens ze aan te bieden. Indien u twijfelt over de authenticiteit van een object, biedt het dan niet aan.

WIJZIGINGEN

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op de website van www.muslimtv.nl.

NOTICE AND TAKEDOWN

E-mail: info@muslimtv.nl

Ik, de ondergetekende, verklaar te goeder trouw dat:

  • Ik de eigenaar ben van bepaalde intellectuele eigendomsrechten of een tussenpersoon die volledig geautoriseerd is om ten behoeve van de eigenaar te handelen (“IE eigenaar”);
  • Ik te goeder trouw van oordeel ben dat de advertenties hieronder (aangeduid op advertentienummer) objecten of materialen bevatten die niet geautoriseerd zijn door de IE eigenaar, diens tussenpersoon of de wet en daarom de rechten van de IE eigenaar schenden;
  • Ik Stichting MuslimTV.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen vrijwaar voor iedere aanspraak van derden in

verband met het verwijderen van de betreffende advertentie(s); en de informatie in deze melding en

verklaring waar en correct is.

 

Onder vermelding van

Eigenaar intellectueel eigendom (naam, bedrijfsnaam): *

E-mailadres eigenaar intellectueel eigendom: *

Adres eigenaar intellectueel eigendom:

Telefoon eigenaar intellectueel eigendom:

Beschrijving van het probleem (incl. internetadres): *